Rejoice! The Greatest Mystery Of All

MIt1C6UBnEfJV54768gruhho-VQlk1-NjBqWAPSXE8ujvygnFDjek8Wi6JrNfkfKyEuqZ6w6Dx9sp4WG60bM7UOvUjIQ9FViynccLB-TrAiaSAkkAqVtua8d5ztKMZjeCsxU=s0-d-e1-ft

The Birth of Christ Artist: DibaSar


Do not be afraid. I bring you good news of great joy that will be for all the people 
Luke 2:10
                                                                                                                   
Մի վախնաք, վասն զի ահա ես ձեզի մեծ ուրախութեան աւետիս մը կու տամ, որ բոլոր ժողովուրդին պիտի ըլլայ:”  Ղուկաս 2:10
 

January 6 is Christmas on the Armenian Calendar.

Away from shopping malls and luscious dinner tables, the Armenian Missionary Association of America, brings you an exalting Christmas Sharagan, “Khorhurt Medz,” proclaiming the Heavenly Good News embodied in the birth and revelation of Christ. (Words and melody by the “Father of Armenian History,” poet and hymn writer, Movses Khorenatsi 410-490 AD)

On this Holy Day, may the unparalleled humility and infinite love of God incarnate abide in us all, and may “the great and magnificent Mystery revealed today” consume our absolute being to welcome Him among us. And may we, having been gifted the Creator’s boundless Grace, reflect Him, His shining light and inexhaustible love, modestly and through goodwill towards fellow men, in our lives.

Քրիստոս ծնաւ եւ յայտնեցաւ

Ձեզի, մեզի Մեծ Աւետիս

❄     ❄     ❄

ԽՈՐՀՈՒՐԴ ՄԵԾ
 
Խորհուրդ մեծ եւ սքանչելի, որ յայսմ աւուր յայտնեցաւ.
Հովիւք երգեն ընդ հրեշտակս, տան աւետիս աշխարհի։

Քրիստոս ծնաւ եւ յայտնեցաւ։

Ծընաւ նոր Արքայի, Բեդղեհեմ քաղաքի.
Որդիք մարդկան օրհնեցէք, զի վասըն մեր մարմնացաւ։

Քրիստոս ծնաւ եւ յայտնեցաւ։

 

edo0l2nVkwDOOovp4Y57-jq3PWMT9UKEY3FM1_6fGovdSii8DEmOc2an8BRQAh6dSBdShuqW3wojdMEqDThXqkr3QluuNRyc_8j_ot4oGV4Ft7HRwvruPaApVSgWV_hWtVHC=s0-d-e1-ft
KHORHOORT MEDZ

Khorhoort medz yev skancheli, zor haysm avoor haydnetsav.
Hovivk yerken und hreshdags, dan avedis ashkharhi.

Krisdos dzunav yev haydnetsav.


Dzunav nor Arkayi, Petghehem kaghaki.
Vortik martgan orhnetsek, zi vasun mer marmnatsav.

Krisdos dzunav yev haydnetsav.


❄     ❄     ❄

GREAT MYSTERY

The great and magnificent Mystery is revealed today;
shepherds and angels shared the good news with the world;

“Christ is born and is revealed.”

A new king is born in the city of Bethlehem;
praise him, sons of men, for he was made incarnate for us.

“Christ is born and is revealed.”

Words and melody: Movses Khorenatsi, 5th Century
Խօսք եւ մեղեդի՝ Մովսէս Խորենացի, 5 րդ Դար
 English translation: Ardem Tajerian
New Armenian Evangelical Hymnal

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s