A Call for All-Armenian Diaspora Fund by Dr. Yervant Kassouni

f5476dcda9cbaa_5476dcda9cbe1.thumb

Սոյն յօդուածին բովանդակութիւնը կը ներկայացնէ հեղինակին կարծիքը՝ եւ ոչ Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութեան։

Content of this article presents the opinion of the author, and not necessarily that of the AMAA.

Click here to download article

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s