Special Message From The Executive Director / CEO

Dear Friends of the AMAA,

In March of this year, we alerted you to the misappropriation of funds by a former employee. Since that time, we have been vigorously pursuing restitution of the misappropriated funds. I am happy to report that the AMAA has recovered a very significant portion of the lost funds, and we continue to believe that we will recover 100% of the funds. The AMAA has always been committed to transparency, accountability and a strong sense of responsibility. As such, in addition to the establishment of stronger internal controls to ensure integrity in every aspect of our financial transactions, we shall continue our recovery efforts and complete our pledge of meeting and honoring all donor wishes.

Thank you for your continued prayers and support.

Sincerely,

Zaven Khanjian
Executive Director/CEO
Armenian Missionary Association of America


Յարգելի Բարեկամներ՝ Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութեան,

Ընթացիկ տարուան Մարտ ամսուն, հաղորդած էինք, թէ ներքին հետաքննութիւններու որպէս արդիւնք, բացայայտուած էին կարգ մը զեղծարարութիւններ եւ Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութեան (ԱՀԱԸ) նուիրուած գումարներու իւրացում՝ նախկին պաշտօնեայի մը կողմէ։ Այդ օրուընէ իվեր, մեծ աշխատանք կը տանինք ապահովելու եւ վերահաստատելու կորսուած գումարները։

Ուրախ եմ հաղորդելու, որ ԱՀԱԸ-ը արդէն իսկ ապահոված է կորսուած գումարներուն մեծ մասը, եւ կը հաւատանք թէ շուտով պիտի կարենանք վերահաստատել ապօրինի կերպով իւրացուած գումարներուն հարիւր տոկոսը։ ԱՀԱԸ-ը միշտ եղած է յանձնառու իր թափանցիկութեան եւ հաշուետուութեան եւ գիտակից այս առնչութեամբ իր ունեցած մեծ պատասխանատուութեան։ Առ այդ, մեր հաստատած ներքին աւելի ուժեղ վերահսկողութենէն եւ ստուգումներէն անդին՝ ապահովելու համար ԱՀԱԸ-ի հաստատամտութիւնը ֆինանսական գործունէութեան իր ուղղամտութեան մէջ, ամէն ջանք պիտի թափենք վերականգնելու կորսուած գումարներուն մնացեալը եւ կատարելապէս ամբողջացնելու մեր յանձնառութիւնը նուիրատուներու բոլոր ցանկութիւններուն։

Շնորհակալ ենք ձեր յարատեւ աղօթքներուն եւ աջակցութեան համար։

Զաւէն Խանճեան
Գործադիր Տնօրէն Ամերիկայի
Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութեան


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s