#GivingTuesday

2015-Churchill-quote

Black Friday. Cyber Monday. #GivingTuesday
 

As the holiday season is upon us, the Armenian Missionary Association of America (AMAA) joins in the #GivingTuesday movement to bring awareness to the importance of philanthropy and giving back to those in need.

Since 1918, the AMAA has been serving the physical and spiritual needs of people everywhere, both at home and overseas.  To fulfill this worldwide mission, the AMAA “gives back” on a daily basis through a range of educational, evangelistic, relief, social service, church and child care ministries in 24 countries around the world.

On December 1 join the effort and kick-off

 the Season of Giving by:

Snapping an #UNselfie –a picture of someone or something that represents your reason for giving and share it on Instagram, Facebook and/or Twitter with the hastags #unselfie, #givingtuesday and #AMAAGivesBack to represent why you give back to organizations such as the AMAA!
We encourage you to also e-mail your stories and photos to Magda Poulos at mpoulos@amaa.org to be shared on our social media pages. 

Make a contribution! Advance our efforts! 
Donate online and make your year-end gift to the AMAA.
givingtuesday

Happy Thanksgiving from AMAA

c72n2JTacWu34gkNlZFET8BWBAr2-NyXAk-ffuX4pUSf5IRSjbeDCtl1knw5xlBhSW17_XN_bLYG-bPpVyHM3xO3tdqhSCOKgTk-jln5I1vkno7S7GiDQHZwDzBDjYgqRpDcoMexAA167dz4EW2B=s0-d-e1-ft

tdaycardThis Thanksgiving, the Armenian Missionary Association of America (AMAA) reflects on our many blessings and gives thanks for all that our gracious God bestows upon us.  The AMAA is grateful to all our members and friends who empower us to carry forth our mission throughout the world.

May the Thanksgiving holiday bring us all good things in abundance as we continue to use our many gifts to benefit not only the individuals served through the AMAA, but also our broader community and world.   May your time with family and friends be joyful and blessed.

We at the AMAA wish you and your loved ones a blessed and 
Happy Thanksgiving and safe travels.
SyqYA6Mnln9lpUe_dRAWjrM8X4xH9QqyjdDaU8Y7f6pm_krTtQoOHvSXzlDyxF4d4NmlqbHVUEyMMx1MX72YH9q6vyu4C7Cisr5pA2qciXoatPNgFOWegTXPlfINrCI1zLV4=s0-d-e1-ft

 

Special Message From The Executive Director / CEO

Dear Friends of the AMAA,

In March of this year, we alerted you to the misappropriation of funds by a former employee. Since that time, we have been vigorously pursuing restitution of the misappropriated funds. I am happy to report that the AMAA has recovered a very significant portion of the lost funds, and we continue to believe that we will recover 100% of the funds. The AMAA has always been committed to transparency, accountability and a strong sense of responsibility. As such, in addition to the establishment of stronger internal controls to ensure integrity in every aspect of our financial transactions, we shall continue our recovery efforts and complete our pledge of meeting and honoring all donor wishes.

Thank you for your continued prayers and support.

Sincerely,

Zaven Khanjian
Executive Director/CEO
Armenian Missionary Association of America


Յարգելի Բարեկամներ՝ Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութեան,

Ընթացիկ տարուան Մարտ ամսուն, հաղորդած էինք, թէ ներքին հետաքննութիւններու որպէս արդիւնք, բացայայտուած էին կարգ մը զեղծարարութիւններ եւ Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութեան (ԱՀԱԸ) նուիրուած գումարներու իւրացում՝ նախկին պաշտօնեայի մը կողմէ։ Այդ օրուընէ իվեր, մեծ աշխատանք կը տանինք ապահովելու եւ վերահաստատելու կորսուած գումարները։

Ուրախ եմ հաղորդելու, որ ԱՀԱԸ-ը արդէն իսկ ապահոված է կորսուած գումարներուն մեծ մասը, եւ կը հաւատանք թէ շուտով պիտի կարենանք վերահաստատել ապօրինի կերպով իւրացուած գումարներուն հարիւր տոկոսը։ ԱՀԱԸ-ը միշտ եղած է յանձնառու իր թափանցիկութեան եւ հաշուետուութեան եւ գիտակից այս առնչութեամբ իր ունեցած մեծ պատասխանատուութեան։ Առ այդ, մեր հաստատած ներքին աւելի ուժեղ վերահսկողութենէն եւ ստուգումներէն անդին՝ ապահովելու համար ԱՀԱԸ-ի հաստատամտութիւնը ֆինանսական գործունէութեան իր ուղղամտութեան մէջ, ամէն ջանք պիտի թափենք վերականգնելու կորսուած գումարներուն մնացեալը եւ կատարելապէս ամբողջացնելու մեր յանձնառութիւնը նուիրատուներու բոլոր ցանկութիւններուն։

Շնորհակալ ենք ձեր յարատեւ աղօթքներուն եւ աջակցութեան համար։

Զաւէն Խանճեան
Գործադիր Տնօրէն Ամերիկայի
Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութեան